Wiadomości dnia
Świat
Polska
Samorząd
Przegląd prasy
Integracja europejska

Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednym


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Państwo - w najszerszym rozumieniu politologicznym, typ wspólnoty politycznej obejmującej zespół norm politycznych oraz zbiorowość społeczną obejmującą określony obszar terytorialny i podporządkowaną jednemu ośrodkowi suwerennej władzy politycznej.

Parlament - kolegialne ciało reprezentujące interesy indywidualnych wyborców i elektoratu jako całości, wyłonione w rywalizacyjnych wyborach i wyposażone z szereg funkcji z których najważniejszą jest władza stanowienia ustaw.

Partia polityczna - dobrowolna organizacja, aktywna w sferze władzy politycznej, uczestnicząca w procesie wyborczym, czyli bezpośrednio w selekcji kandydatów zasiadających w ciałach legislacyjnych, a również pośrednio kandydatów zajmujących stanowiska w ciałach wykonawczych, i w ten sposób dająca wyraz swojemu dążeniu do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej.

Partycypacja polityczna - wszelka dobrowolna aktywność, poprzez którą jednostki, bądź grupy społeczne chcą wpływać na wybór rządzących i/lub rezultaty działań politycznych.

Podmiotowość polityczna - właściwość grup społecznych i jednostek, polegająca na zdolności podejmowania świadomych samodzielnych (suwerennych), racjonalnych i celowych działań realizujących ich potrzeby i interesy poprzez udział i/lub wpływanie na procesy sprawowania władzy politycznej.

Podział władz - klasyczna zasada liberalnej doktryny polityki, przedstawiona przez J.Locka i K.Montesquieu w XVII/XVIII wieku, wskazywali oni na konieczność stworzenia trzech rodzajów władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zastosowanie takie podziału władz miało prowadzić do rozbicia koncentracji władzy i jej rozproszenia pomiędzy odrębne organy działające na zasadzie wzajemnego hamowania się i oddziaływania na siebie.

Polityk - osoba trwale uczestnicząca w podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji politycznych, poprzez bezpośredni udział w formalnych i/lub nieformalnych gremiach decyzyjnych bądź poprzez wywieranie wpływu na te gremia.

Polityka - wieloznaczne pojęcie definiowane w różnych orientacjach teoretyczno-metodologicznych politologii. W orientacji formalno-prawnej prze p. rozumie się działalność instytucji państwowych. W podejściu behawioralnym p. określana jest w kategoriach władzy, wpływu i konfliktów w różnych płaszczyznach życia społecznego. W orientacji funkcjonalnej p. rozumiana jest jako funkcja systemu społecznego, zapewniająca jego rozwój poprzez: rozwiązywanie konfliktów, wytwarzanie decyzji regulujących w autorytatywny sposób rozdział dóbr, artykulację interesów, agregacje i selekcję interesów, socjalizację polityczną, komunikację polityczną itp.. Wg. podejścia racjonalnego p. jest podejmowaniem decyzji w ramach procesu sprawowania władzy i gry o władze, w którym biorą udział różnorakie podmioty. Stanowisko postbehawioralne ujmuje p. jako rozwiązywanie problemów społecznych, wynikających z deficytu dóbr i powodujących deprywację jednostek i grup społecznych, p. jest więc swoistą służbą społeczną, dążącą do zmniejszania ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb ludzi.

Prawica - ogólne, zbiorcze określenie ruchów i partii politycznych, które definiują się jako zwolennicy gospodarki rynkowej oraz obrońcy tradycji politycznej. Cechy tworzące tzw. opcję prawicową to: a) opowiadanie się za "wolnym przedsiębiorstwem" jako jedyną formą gospodarowania, b) ograniczenie roli państwa w gospodarce wyłącznie do tworzenia systemu zachęt dla podejmowania aktywności ekonomicznej, c) negatywny stosunek do polityki socjalnej, d) wiara w "niewidzialną rękę rynku", e) dążenie do maksymalnego obniżenia podatków, f) przywiązanie do tradycji narodowych, g) przywiązanie do idei ładu i porządku, h) postulowanie polityki surowego karania przestępców, i) poparcie dla Kościoła.

Premier - osoba stojąca na czele gabinetu (rządu), kierująca jego pracami i odpowiedzialna za realizację jego funkcji wykonawczych.

Propaganda polityczna - celowe, realizowane poprzez metody perswazji i manipulacji, emocjonalno-intelektualne oddziaływania na świadomość jednostek i grup społecznych w celu ich modyfikacji i ewentualnej zmiany ich postaw politycznych i zachowań politycznych, zgodnie z interesami podmiotów polityki i władzy politycznej.

Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Praca, Oferty Pracy