Aktualności
Unia Europejska
Programy pomocowe
Negocjacje
Polska w Unii
Phare 2000 - formularze


Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymProgramy pomocowe
Radek / 02.10.2002 15:50

Pomocą przedakcesyjną objęte są: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Kraje te przez ostatnie 10 lat uczestniczyły w największym programie bezzwrotnej pomocy dla krajów Europy Środkowej - PHARE. Funkcjonowanie programów (PHARE II, ISPA, SAPARD) zaplanowano na lata 2000-2006. Rocznie na realizację tej pomocy Unia Europejska przeznaczy 3 120 mln EUR.

Unia Europejska na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz statystycznych (tj. obszar, gęstość zaludnienia) ustala wysokość pomocy przypadającej na dany kraj. Istotną rolę przy jej określaniu mają postępy na drodze do członkostwa oraz stopień wykorzystania środków pomocowych.
Biorąc pod uwagę wskaźniki gospodarcze i statystyczne naszego kraju Komisja Europejska do poszczególnych programów wstępnie zaproponowała następujące roczne alokacje, czyli kwoty rezerwowane w budżecie UE na pomoc dla Polski:
- PHARE II - ok. 398 mln €
- ISPA - ok. 312-385 mln €
- SAPARD - 168,68 mln €
Razem - ok. 878,68 - 951,68 mln €
W przypadku programów ISPA i PHARE II wysokość pomocy będzie uzależniona także od sumy na jaką zostaną zaopiniowane poszczególne projekty. Dlatego może się on wahać w poszczególnych latach.
Kraje, które przystąpią do Unie Europejskiej, stracą dostęp do funduszy przedakcesyjnych i automatycznie zostaną objęte pomocą z Funduszy Strukturalnych.

PHARE

Program PHARE (Poland Hungary Assistance to Restructuring their Economies) powstał w 1989 roku. Jest to pomoc Unii Europejskiej dla państw kandydujących, początkowo jedynie dla Polski i Węgier. Od 1990 roku - także Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, NRD. Następnie Albanii, Rumunii, Estonii, Litwy i Łotwy. Do 1996 roku z funduszy tego programu korzystało 14 państw naszego regionu.
Z obecnego programu PHARE 2 korzysta dziesięciu beneficjantów. Wielkość pomocy zatwierdza Komisja i te kraje, które pomoc mają otrzymać. Po dyskusji z zainteresowanym krajem Komisja zatwierdza budżet i ustala wysokość pomocy. Następnie poszczególne rządy przygotowują plany projektów gospodarczych, instytucjonalnych i prawnych. W pierwszej kolejności finansowane będą duże projekty, wymagające największych inwestycji.
Do tej pory najwięcej funduszy otrzymała Polska. W latach 1990-1998 było to 1,73 miliarda ECU - (26% budżetu PHARE na ten okres). Węgry i Rumunia dostały po 14%, Czechy - 6%, Słowacja - 3%.
Program PHARE, podzielony był na kilka etapów. W latach 1989 - 1991 była to głównie pomoc doraźna, kolejne lata (1991 - 1994) to szkolenie i doradztwo. W latach 1994-1997 - wspieranie inwestycji, a od 1998 roku do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej - proces integracji z UE. Od roku 2000 Polska objęta jest programem PHARE 2, który jest kontynuacją programu PHARE.
Budżet programu PHARE 2 dla dziesięciu państw z Europy Środkowo-Wschodniej wynosi około 1,5 mld euro rocznie.

ISPA

Jest to program pomocy dla transportu i ochrony środowiska. Ma spełniać podobną rolę jak Fundusz Spójności w Unii Europejskiej i ma funkcjonować na podobnych zasadach.
Za priorytety funkcjonowania programu ISPA uznano: ochronę środowiska, ograniczanie zanieczyszczania wód i powietrza, pomoc w zakresie utylizacji odpadów.
Fundusz ma wspierać regiony pozbawione infrastruktury transportowej i komunalnej oraz obszary, gdzie zacofanie gospodarcze uniemożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej. Propozycje finansowania przedsięwzięć transportowych z ISPA składa Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych. W dziedzinie ochrony środowiska projekty są przedstawiane przez samorządy lub związki samorządowe.
Podział środków w ramach ISPA na kraje - beneficjantów odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
 wielkość populacji,
 PKB per capita mierzonego parytetem siły nabywczej ludności,
 powierzchnia kraju.
Budżet ISPA wynosi 1,04 mld € rocznie, w okresie od roku 2000 do 2006. Według indykatywnej alokacji budżetu ISPA przedstawionej przez Komisję Europejską wielkość wsparcia dla Polski z tego funduszu jest określona w przedziale 30-37% (312 – 384,8 mln € rocznie) z przeznaczeniem na sektor ochrony środowiska i transport w równej wysokości. Wielkość alokacji wstępnej może ulec weryfikacji ze względu na efektywność absorpcji środków Funduszu ISPA w danym kraju w latach poprzednich, a także braki w infrastrukturze kraju w stosunku do infrastruktury innych krajów kandydujących.
Wsparcie Unii Europejskiej w ramach ISPA może przyjmować postać bezpośredniej pomocy bezzwrotnej, pomocy zwrotnej, czy też innych form pomocy. Wysokość wspólnotowej pomocy przyznawanej w ramach ISPA może zasadniczo dochodzić do 75% łącznych wydatków ze środków publicznych lub środków im równoważnych (w tym wydatków ponoszonych przez organy podejmujące działania administracyjne lub prawne, w związku z którymi organy te są uznawane za równoważne organom publicznym).W wyjątkowych przypadkach dotyczących realizacji projektów o zasadniczym znaczeniu dla osiągnięcia celów ISPA, Komisja, po konsultacjach z Komitetem Zarządzającym ISPA, może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości pomocy do 85%.
Wysokość wspólnotowej pomocy w ramach ISPA ma być ustalana w taki sposób, aby wzmacniać wywoływany przez pomocowe środki efekt dźwigni, promować współfinansowanie przedsięwzięć oraz wykorzystywanie prywatnych źródeł finansowania, jak również uwzględniać możliwości projektowanych przedsięwzięć w zakresie generowania znaczących dochodów netto. Skala przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu ISPA musi być wystarczająco duża, by realizacja projektu wywarła znaczący wpływ na sytuację w obszarze ochrony środowiska i transportu.

SAPARD

Jest to program pomocy finansowej i strukturalnej dla rolnictwa 10 państw Europy Środkowo-wschodniej. Jego celem jest pomoc w dostosowaniu ich sektora rolnego i obszarów wiejskich do poziomu państw Unii Europejskiej. Beneficjentami funduszu są: Polska, Węgry, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Podział środków pomiędzy poszczególnych beneficjentów odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
- liczba ludności zatrudnionej w rolnictwie
- powierzchnia użytków rolnych
- wysokość PKB per capita (na osobę) mierzonego parytetem siły nabywczej ludności
- specyficzna sytuacja w danym regionie
Przewidywana roczna alokacja środków dla beneficjentów w ramach funduszu na lata 2000-2006 wyniesie (w cenach z 1999 r., w mln euro): Polska: 168,683, Węgry: 38,054, Bułgaria: 52,124, Litwa: 29,829, Łotwa: 21,848, Estonia: 12,137, Republika Czeska: 22,063, Rumunia: 150,636, Słowacja: 18,289, Słowenia: 6,337.

Zgodnie z dyspozycją Rady środki programu SAPARD mają wspomagać rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich a w szczególności:
- inwestycje w produkcję rolną
- poprawa przetwarzania i komercjalizacji produktów rolnych i rybnych
- poprawa struktury kontroli jakości, weterynaryjnej i fitosonitarnej celem zapewnienia jakości produktów rolnych i ochrony konsumentów
- wspieranie metod produkcji rolnej zmierzających do ochrony i utrzymania środowiska naturalnego
- rozwój i dywersyfikację działalności ekonomicznej
- tworzenie usług zastępujących działalność rolniczą
- tworzenie ugrupowań rolników
- rehabilitacja i rozwój wsi, ochrona i konserwacja dziedzictwa rolnego
- poprawa gruntów, koncentracja
- tworzenie i aktualizacja rejestrów (ksiąg wieczystych) własności gruntów
- doskonalenie przygotowania zawodowego
- rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej
- zarządzanie zasobami wodnymi rolnictwa
- leśnictwo (włączając w to plantacje lasów), inwestycje w produkcję leśną właścicieli prywatnych, przetwarzanie i handel produktami leśnymi
- pomoc techniczna na rzecz przedsięwzięć wcześniej wymienionych

W celu ułatwienia wdrożenia acquis communautaire i przygotowania rolnictwa
i mieszkańców wsi do wyzwań związanych z wejściem Polski do UE zostały określone następujące cele dla programu SAPARD:
- poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i rynku międzynarodowym;
- dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych;
- wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.

Program SAPARD w Polsce oparty jest na dwóch osiach priorytetowych:
- Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego.
- Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy wspieranych przez oś komplementarną (rozwój kapitału ludzkiego)

LEONARDO DA VINCI II

Program Leonardo da Vinci II został ustanowiony decyzją nr 389/99/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 26 kwietnia 1999 roku. Pierwsza faza programu, pod nazwą Leonardo da Vinci, została zainicjowana decyzją Rady Ministrów nr 94/819/EC z 6 grudnia 1994 roku w ramach wspierania kształcenia zawodowego. Była to kontynuacja wcześniejszych programów oświatowych: Comett, Petra, Eurotecnet, Iris i Force.
Jest to największy program wspólnotowy dotyczący doskonalenia procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i dokształcania zawodowego.
Program obejmuje okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2006 roku. Poza 15-stką krajów Unii Europejskiej w Programie uczestniczą 3 inne kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, państwa z krajów z Europy Środkowo-Wschodniej stowarzyszonych z UE: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, a ponadto Cypr i Malta. W przypadku Turcji, rok 2000 będzie okresem wdrażania działań przygotowawczych do udziału tego kraju w programie.
Program Leonardo jest otwarty dla innych krajów, niż wymienione, z którymi zostaną zawarte umowy o stowarzyszeniu lub współpracy obejmujące swoją tematyką dziedzinę współpracy w zakresie, którego dotyczy program.

Cele Programu

Nadrzędnym celem programu jest udzielanie wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, które realizują poniższe cele:
- doskonalenie systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie umożliwiające dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymaganiami rynku pracy
- poprawa jakości i dostępu do ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie
- zwiększanie szans na rynku pracy poprzez promowanie innowacyjności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości, wspieranie współpracy między instytucjami zajmującymi się kształceniem zawodowym, w tym uniwersytetami, przedsiębiorstwami, szczególnie małymi i średnimi.
Szczególna uwaga powinna zostać poświecona ludziom, których dostęp do rynku pracy jest utrudniony oraz ludziom niepełnosprawnym. Program wspiera również działania zapewniające równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz zapobieganie dyskryminacji.

MŁODZIEŻ 2000

Program Młodzież został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 1999 roku.
Program jest kontynuacją dotychczasowego programu Młodzież dla Europy. Promuje mobilność, wymianę grup młodzieżowych w celu rozpowszechniania gospodarczego, kulturalnego i społecznego dorobku innych państw, inicjatywy młodzieżowe, naukę interkulturową oraz solidarność wśród młodzieży całej Europy i poza jej granicami. Działania w ramach programu zawierają w sobie element kształcenia nieformalnego i są ukierunkowane na włączenie młodych ludzi w proces budowania Europy, zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa oraz stworzenie im możliwości kształtowania swej osobowości. W ten sposób wspierają one edukację młodych obywateli poprzez naukę interkulturową i sprzyjają współpracy między państwami członkowskimi.
Stosowane metody i różne podejścia mają na celu promowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi, co umożliwi im odgrywanie kluczowej roli w kształtowaniu własnej przyszłości oraz zdobycie nowych umiejętności i wzmocnienie wiary we własne siły, a tym samym zwiększy ich szansę na znalezienie pracy i pozwoli im brać aktywny udział w życiu społecznym.
Program obejmuje okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2004 roku. Poza 15-stką krajów Unii Europejskiej w Programie uczestniczą 3 inne kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, państwa z krajów z Europy Środkowo-Wschodniej stowarzyszonych z UE: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, a ponadto Cypr, Malta i Turcja. Program Młodzież jest otwarty dla innych krajów, niż wymienione, z którymi zostaną zawarte umowy o stowarzyszeniu lub współpracy obejmujące swoją tematyką dziedzinę współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Dopuszczalne są również wspólne akcje przeprowadzane z organizacjami międzynarodowymi np. UNESCO, Rada Europy również w tej dziedzinie.
Na lata 2000-2004 budżet programu wynosi 350 mln euro.

Cele programu:

Program oferuje młodym ludziom przede wszystkim możliwości wyjazdu oraz aktywnego udziału w budowaniu Europy trzeciego tysiąclecia. Program ma przyczyniać się do tworzenia \"Europy wiedzy\" oraz stworzyć europejskie forum dla współpracy na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej w oparciu o kształcenie nieformalne. Wspiera on koncepcję \"uczenia się przez całe życie\" oraz zachęca do rozwijania zdolności i umiejętności, a tym samym kształtuje aktywną postawę obywatelską. W Programie przyjęto następujące cele, które mają umożliwić osiągnięcie i zachowanie równowagi między rozwojem indywidualnym a działalnością kolektywną we wszystkich grupach społeczeństwa:
- promocja aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w budowaniu wspólnej Europy poprzez uczestnictwo w wymianie międzynarodowej przyczyniającej się rozszerzania wiadomości na temat różnic kulturowych, a także wspólnych wartości, respektowania praw człowieka, walki z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią
- wzmocnienie poczucia solidarności poprzez uczestnictwo młodych ludzi w międzynarodowych działaniach UE
- promowanie inicjatyw i idei młodych ludzi, aby umożliwić im odgrywanie aktywnej roli w budowaniu Europy
- wzmocnienie współpracy poprzez wymianę, szkolenia młodych pracowników i uczniów oraz rozwój innowacyjnych działań
- wprowadzanie do projektów elementu 'europejskości', co będzie miało pozytywny wpływ na działalność młodzieżową na szczeblu lokalnym
- utrzymanie i doskonalenie mechanizmów zapewniających wysoki poziom kształcenia nieformalnego w ramach programu

[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Torby - Warszawa