SLD
UP
Samoobrona
PiS
PO
PSL
LPR
UW


Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymUW - Program
Radek / 09.10.2002 01:55Deklaracja Programowa VI Kongresu UW

WYKORZYSTAĆ SZANSĘ, PRZECIWDZIAŁAĆ ZAGROŻENIOM
Polska początku XXI wieku nie spełnia oczekiwań Polaków. Wysoki i wciąż zwiększający się poziom bezrobocia, brak poczucia bezpieczeństwa obywateli, korupcja i upartyjnienie państwa, system edukacji nie zapewniający równego do niej dostępu i nie przystający do wyzwań stawianych przez współczesną gospodarkę powodują, że Polska nie może się rozwijać zgodnie z naszymi aspiracjami.
Jednocześnie stoimy przed niezwykłą szansą. Dzięki wstąpieniu do NATO Polska uzyskała najlepsze w swej historii gwarancje bezpieczeństwa. Przystąpienie do Unii Europejskiej spowoduje szybsze zacieranie różnic jakie dzielą nas od najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, podniesienie poziomu życia obywateli oraz wsparcie dla rozwoju wsi i obszarów słabiej rozwiniętych. Aby nie zaprzepaścić tej szansy, konieczne jest
jednak skuteczne i szybkie rozwiązywanie naszych wewnętrznych problemów.
Trzeba wspierać aktywność obywateli zarówno w sferze samorządności, przedsiębiorczości jak i w organizacjach pozarządowych. Indywidualna przedsiębiorczość i małe, rodzinne firmy najskuteczniej tworzą nowe miejsca pracy. Organizacje pozarządowe lepiej rozumieją problemy ludzi i są skuteczniejsze w ich rozwiązywaniu od administracji państwowej. Jednocześnie dają szerokim grupom społecznym poczucie uczestniczenia w życiu publicznym i budują społeczeństwo obywatelskie
Trzeba działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i wspierać zatrudnianie absolwentów.
Trzeba zwiększyć liczbę policjantów zaangażowanych w przeciwdziałanie przestępstwom najbardziej dokuczliwym dla obywateli oraz zdecydowanie likwidować przestępczość zorganizowaną i zjawiska korupcji w aparacie państwowym i samorządowym.
Trzeba zbudować nowoczesny system edukacji, zapewnić równy do niej dostęp - szczególnie dla dzieci z terenów wiejskich i z rodzin niezamożnych.

ZATRZYMAĆ BEZROBOCIE
Wysokie bezrobocie jest jednym z najbardziej bolesnych problemów Polski. Co więcej, na rynek pracy
wchodzi właśnie wyż demograficzny. Może on stać się wielką szansą dla przyspieszenia rozwoju kraju i zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki na rynku europejskim. Jeżeli jednak nie stworzy się warunków sprzyjających dla tworzenia nowych miejsc pracy, szansa ta pozostanie niewykorzystana, a tragedia bezrobocia powiększy się. Najważniejszą przeszkodą w tworzeniu nowych miejsc pracy jest nieprzyjazny dla przedsiębiorstw system prawno - finansowy. Dlatego obowiązkiem Państwa jest stwarzanie
warunków umożliwiających wychodzenie z bezrobocia, wszystkim, którzy chcą pracować. Niezbędne jest dbanie
o szybki wzrost gospodarczy, tworzenie prawa sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości oraz zatrudnieniu
w tym obniżanie podatków. Trzeba więc:
wprowadzić elastyczne prawo pracy ułatwiające zatrudnianie nowych pracowników,zmniejszyć biurokratyczne bariery utrudniające rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej, uprościć system podatkowy, a w przyszłości obniżać podatki i inne opłaty zwiększające koszty pracy,
ułatwiać zatrudnianie absolwentów poprzez stosowanie zachęt, takich jak np. częściowe finansowanie przez
państwo składek ubezpieczeniowych, działać na rzecz otwarcia rynków pracy Unii Europejskiej dla polskich pracowników w negocjacjach z Unią Europejską oraz poprzez podpisanie dwustronnych umów z jak największą liczbą państw UE, gwarantujących zatrudnianie Polaków bez ograniczeń,
stworzyć strategie rozwoju regionalnego dla terenów słabo rozwiniętych, aby skutecznie wykorzystać pomoc
strukturalną Unii Europejskiej, prowadzić działania na rzecz kształcenia dorosłych szczególnie na terenach o wysokim bezrobociu.

BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ, PAŃSTWO WOLNE OD KORUPCJI
Obywatele żyją w poczuciu zagrożenia, które wynika z nieskuteczności policji w zapewnianiu bezpieczeństwa w domu i na ulicy. Poczucie to pogłębia panosząca się przestępczość zorganizowana.
Jednocześnie korupcja i wykorzystywanie stanowisk dla prywatnych, czy partyjnych interesów jest jednym z
największych zagrożeń dla stabilności naszego państwa i rozwoju gospodarczego. Wszystko to prowadzi do
erozji norm społecznych i do zachowań patologicznych.
Zarówno przestępczości, jak i korupcji powinno wydać się walkę ponad politycznymi podziałami. Dla
przeciwdziałania tym patologiom, należy skorzystać z najlepszych rozwiązań sprawdzonych w innych krajach.
Trzeba więc:
zlikwidować przerosty biurokratyczne w policji na szczeblu centralnym, a odzyskane w ten sposób etaty
przeznaczyć na działania bezpośrednio przy ochronie naszego bezpieczeństwa na ulicach i w domach oraz na
walkę z przestępczością zorganizowaną,
zwiększyć liczbę dzielnicowych i ich kompetencje, podnieść pozycję zawodową dzielnicowego i jego wynagrodzenie,
szczególnie surowo karać za łamanie prawa pracowników instytucji i służb stojących statutowo na straży
prawa, ustawowo wzmocnić ochronę ofiar przemocy w rodzinie; powrócić do realizacji rządowego programu pomocy
dla tych ofiar, wprowadzić powszechny system ochrony i ratownictwa ludności, oparty na samorządach lokalnych i
organizacjach pozarządowych, wprowadzić zasadę publicznych i jawnych konkursów na wyższe stanowiska państwowe, stanowiska kierownicze funduszy państwowych, władz przedsiębiorstw państwowych i zarządów spółek Skarbu Państwa, rozszerzyć obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez urzędników i funkcjonariuszy pracujących w
jednostkach szczególnie podatnych na działania korupcyjne tj. decydujących o przyznaniu koncesji i zezwoleń oraz w aparacie celnym.

NOWOCZESNA I DOSTĘPNA EDUKACJA
Zmieniający się świat stawia coraz wyższe wymagania. Brak wykształcenia i umiejętności jest źródłem niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, prowadzeniu przedsiębiorstwa i pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.
Jednocześnie rosną społeczne i ekonomiczne bariery w dostępie do edukacji. Dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin, ze wsi i z małych miasteczek odbiera się w ten sposób szansę na lepsze życie.
Państwo musi zapewnić każdemu możliwość skorzystania z rozwoju gospodarczego i otwarcia Polski na świat.
Niezbędne jest wyrównywanie szans życiowych, szczególnie poprzez poprawę dostępu do edukacji i dóbr kultury.
Aby system edukacji zapewniał nowoczesne wykształcenie, a wszyscy mieli równe szanse zdobywania wiedzy i umiejętności należy: kontynuować rozpoczęta reformę oświaty tak, aby młodzi ludzie kończyli szkołę z wiedzą niezbędną do
funkcjonowania w nowoczesnym świecie, w tym ze znajomością co najmniej jednego obcego języka, zasad
funkcjonowania przedsiębiorstw i z umiejętnością korzystania z internetu, dostosować do gospodarki rynkowej i potrzeb lokalnego rynku pracy system szkolnictwa zawodowego, tak aby przestał być jedną z przyczyn wzrostu bezrobocia,
jak najszybciej wprowadzić system obiektywnych egzaminów zewnętrznych - w szczególności nowej matury - co umożliwi porównywanie poziomu nauczania i poprawianie poziomu edukacji w słabszych szkołach, zapewnić dzieciom wiejskim dostęp do dodatkowych lekcji języków obcych
i internetu, rozwijać system stypendiów oraz pożyczek studenckich, zwiększać dostępność do studiów, zwiększać prestiż zawodu nauczyciela - w szczególności poprzez promowanie zawodowego i materialnego awansu nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, zwiększać dostępność szkół integracyjnych, w których dzieci niepełnosprawne uczą się razem z pełnosprawnymi, wspierać finansowo specjalne programy szkoleniowe dla osób dorosłych o niskim wykształceniu, zwiększać realne nakłady na badania naukowe oraz stworzyć praktyczne zachęty przedsiębiorstwom do
finansowania badań i wdrażania nowoczesnych technologii.


UNIA EUROPEJSKA - WYKORZYSTAĆ SZANSĘ
Wejście do Unii Europejskiej jest strategicznym celem Polski. Jest nie tylko szansą, ale cywilizacyjną koniecznością. Przystąpienie do Unii przyniesie szybsze zacieranie różnic jakie dzielą nas od rozwiniętych gospodarek świata, podniesie poziom życia obywateli i zapewni skuteczne wsparcie dla
niezbędnych przemian na polskiej wsi oraz dla rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych. Stagnacja gospodarcza, nieprzygotowanie administracji rządowej i samorządowej do wykorzystania unijnej pomocy, niewystarczające poinformowanie obywateli o korzyściach i wyzwaniach jakie stawia przed nami integracja mogą spowodować, że szansy tej nie wykorzystamy. Aby temu zapobiec konieczne jest:
rzetelne informowanie obywateli o Unii Europejskiej i prowadzonych z nią negocjacjach, szkolenie środowisk samorządowych, zawodowych i pozarządowych w wiedzy niezbędnej w procesie integracji, przygotowanie administracji publicznej, rządowej i samorządowej do skorzystania z unijnej pomocy finansowej, działanie na rzecz jak najszybszego otwierania rynków pracy państw Unii dla polskich pracowników,
prowadzenie stabilnej polityki gospodarczej zmniejszania deficytu finansów publicznych i inflacji, co umożliwi szybkie przystąpienie Polski do strefy euro, działanie na rzecz silnej i sprawnie działającej struktury Unii Europejskiej, która będzie chronić interesy i mniejszych i większych państw, Unii opartej na zasadach solidarności i pomocniczości. Kształt instytucji Unii, musi z jednej strony rozwiązać problem demokratycznej legitymizacji UE, z drugiej zaś gwarantować możliwości skutecznego działania poszerzonej o nowe państwa organizacji,
wystawienie w wyborach do parlamentu europejskiego w 2004 roku ludzi kompetentnych, którzy dobrze rozumiejąc interes narodowy i szanse Polski wynikające z faktu integracji, będą mu dobrze służyć w europejskich strukturach, działanie na rzecz rozszerzania euroatlantyckiego obszaru bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu na Wschód, a poprzez współpracę transregionalną i transgraniczą uczynienie wszystkiego, aby granica UE na Bugu nie stała się murem między Wschodem i Zachodem.


[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Ślub