Wybory prezydentckie za granicą
Autor, 12.06.2010 00:00

Ze względu na termin wyborów przypadający na okres wakacyjny, utworzono znacznie większą, w porównaniu z uprzednio przeprowadzanymi wyborami, liczbę komisji wyborczych za granicą (263 komisje).

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej ważny polski dowód osobisty oraz zostaną wpisani, na podstawie zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenieo prawie do głosowania.

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Uruchomiony został również specjalny system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Internetu - można go dokonać na stronie https://wybory.msz.gov.pl/

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy za granicą (i w kraju jeśli wyborca posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce), numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Po tym terminie, dopisanie do spisu wyborców będzie możliwe jedynie w drodze reklamacji uwzględnionej przez konsula.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul, na podstawie spisu wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, (w pierwszej lub drugiej turze) w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą, w obu turach, odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

wybory.msz.gov.pl
www.pkw.gov.pl

__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone